Tuesday

GRYPS HICCE III


GRYPS HICCE III

GRUS HICCE ET HAECCE III


GRUS HICCE ET HAECCE III

GRILLUS HICCE II


GRILLUS HICCE II

GREX HICCE III


GREX HICCE III

GOBIO HICCE III


GOBIO HICCE III

GLIS HICCE III


GLIS HICCE III

GLIS HIC III


GLIS HIC III

GALLUS NUMIDICUS


GALLUS NUMIDICUS

GALLUS HICCE II


GALLUS HICCE II

GALLINA HAECCE I


GALLINA HAECCE I

GALBA HAECCE I


GALBA HAECCE I

FUCUS HICCE II


FUCUS HICCE II

FRINGILLA HAECCE I


FRINGILLA HAECCE I

FORMICA HAECCE I


FORMICA HAECCE I

FORFICULA AURICULARIS


FORFICULA AURICULARIS

FERA HAECCE I


FERA HAECCE I

FELIS HAECCE I


FELIS HAECCE I

FAVUS HICCE II


FAVUS HICCE II

ETUCA HAECCE I


ETUCA HAECCE I

ERITHACUS HICCE II


ERITHACUS HICCE II

EQUUS HICCE II


EQUUS HICCE II

EQUUS ESSEDARIUS


EQUUS ESSEDARIUS

EQUA HAECCE I


EQUA HAECCE I

ELEPHAS HICCE III


ELEPHAS HICCE III

ECHINUS HICCE II


ECHINUS HICCE II

DROMAS HAECCE III


DROMAS HAECCE III

DRACO HICCE IIIDRACO HICCE III

DELPHIN HICCE VEL DELPHINUS HICCE II


DELPHIN HICCE VEL DELPHINUS HICCE II

DAMA HAECCE I


DAMA HAECCE I

DAMA FEMINA


DAMA FEMINA

CYNOCEPHALUS HICCE II


CYNOCEPHALUS HICCE II

CYCNUS HICCE II VEL OLOR HICCE III


CYCNUS HICCE II VEL OLOR HICCE III

CURCULIO HICCE III


CURCULIO HICCE III

CUNICULUS HICCE II


CUNICULUS HICCE II

CULEX HICCE III


CULEX HICCE III

CUCULUS HICCE II


CUCULUS HICCE II

CROCODILUS HICCE II


CROCODILUS HICCE II

CRISTA HAECCE I


CRISTA HAECCE I

CRISTA HAEC I


CRISTA HAEC I

CRABRO HICCE II


CRABRO HICCE II

COTURNIX HAECCE III


COTURNIX HAECCE III

CORVUS HICCE II


CORVUS HICCE II

CORNU HOCCE [INDEC]


CORNU HOCCE [INDEC]

CORNIX HAECCE III


CORNIX HAECCE III

CORNIX FRUGILEGA


CORNIX FRUGILEGA

CORIUM HOCCE II


CORIUM HOCCE II

CONCHYLEA HAECCE [PLURALIA]


CONCHYLEA HAECCE [PLURALIA]

CONCHA HAECCE I VEL COCHLEA HAECCE I


CONCHA HAECCE I VEL COCHLEA HAECCE I

COLUMBUS HICCE II


COLUMBUS HICCE II